Hakkımızda
Semsis Dizayn Hakk�nda Daha Fazla Bilgi Edinin...

��letmenin Vizyonu

  D�nyan�n 10. b�y�k, Avrupa'n�n da 3. b�y�k ekonomisi olma yolunda bize d��en g�revin fazlas�yla sorumlulu�unu ta��yabilecek cesaret ve bilincin i�erisinde teknolojinin en gerekli ve eksik noktalar�n�n tespiti �zerine yo�unla�arak, hedeflerde ki en h�zl� ve kal�c� y�ntemlerin �lkemiz gelece�i ad�na SEMS�S D�ZAYN L�M�TED ��RKET� olarak gere�inden ve beklenilenden fazla sorumlulu�u s�rtlama arzusunu hi� kaybetmemek. Alt ve �st sanayi dallar�n�n geli�iminde potansiyel yaratacak, daha �st d�zey kalite ve �zg�n y�ntemler ile kilit teknolojilerin tespiti ve sanayimizde sorun olan sorunlara ��z�m sa�layacak olan AR-GE �al��malar�n� yapabilmek. Teknolojiyi bilin�li kullanan ve yeni teknolojiler �reten, toplumsal ve ekonomik faydaya d�n��t�rme yetene�i kazanm��, bilim ve teknolojiye hakim olma arzusu y�ksek, dinamik ve y�ksek tempolu �al��anlar� ile �lkemizin toplumsal, ekonomik ve siyasi hedeflerine uyumlu olarak toplumumuzun refah seviyesini art�racak y�ksek seviyede tasar�mlar.

��letmenin Misyonu

  Avrupa'da da T�rk mal�n� tercih ettirecek y�ntem ve uygulama teknikleri ile kendi �zg�n teknoloji takip sistemimizi olu�turarak, teknoloji temellerimizi g��lendirecek eksiklikleri ve zay�f noktalar�n tespiti ile kendi teknolojimizi bize ait taklidi sa�lanamayacak politika ve izlenimlerle �retmek. Gereksinimlerimizi ve sorunlar�m�z� klasik �retim metotlar� ile imalat yapmaya tamamen kar��, rekabet yaratacak yenilikler ve yeni teknikler ile ar-ge y�n�m�z� g��l� k�lmak.

Stratejik Partner