Yerli ve Elektrikli Araçlar
E EmektarArac�n Genel Özellikleri

�lk elektrikli ve yerli 4 tekerlekli triportörümüz...

1.Frenler:Disk fren,el freni ve elektronik frenleme.

2.100 km’de yakla��k 1 lira yak�t tüketimi, standart prizden �arj olabilirlik.

3.Maksimum h�z 35-30  km/h, 24 saat duraks�z kullanabilme(yedek �arj paketli).

   Maksimum h�z� 50 km/h olan seçene�i de mevcut.Tüketicinin kullan�m alan�na göre belirlenir.

4.Araca özgün manevra, araç hakimiyeti ve süspansiyon.

5.Bir tek tam h�zl� �arj süresi yakla��k: 8-6 saat. Bir tek tam ekstra h�zl� �arj süresi: 3.5 - 4 saat.

6.Arac�n maksimum yük alma kapasitesi: 500 kg. Bir tek tam �arj ile katedece�i maksimum mesafe: Yakla��k 200-250 km’dir.

7.�stek üzerine araca 320-360 km yol katedebilecek �ekilde modifikasyon çal��malar� yapabilmekteyiz.

8.Araç ölçüleri: Arac�n uzunlu�u:2500 mm, geni�li�i:1000 mm.

9.Maksimum T�rmanma Yetene�i:%28

10. �efaf kabin tasar�m� ile sürücünün olas� olumsuzluklar� önceden far edebilmesi, üst düzey araç hakimiyeti ve konfor sa�lanm��t�r.

11.Tamamen kapal� kabin tasar�m�, araca özgün kabin tasar�m� ile e�siz görü� alan�, arac�n standart prizden �arj olma özelli�ini sa�layan özgün �arj aleti, ön ve arka sinyaller, ön farlar,ön ve arka tamponlar, stoplar, korna, gösterge paneli, geri vites sinyali, ayarlanabilir dikiz aynas�, akü seviye göstergesi.

12.�stenilen özelliklere göre arac�m�z�n yük alma kapasitesi, araç boyu ve geni�li�i, yük alma alan�n�n aç�k veya kapal� dizayn�(yük alma alan�n�n kapal� dizayn�nda yine istenilen özelliklerde bagaj kapa�� dizayn edilir).

Araç rengi: Beyaz renk.

Motor Kontrol:

Semsis Dizayn imalat� yerli ürün.

NOT : ARAÇ  BOYUTLARI ,MOTOR SEÇENEKLER�,ELEKTRON�K KONTROL ÜN�TELER�,B�R TAM �ARJ �LE KATEDECE�� MAKS�MUM  MESAFE,HIZLI �ARJ SÜRES�,ARAÇ MAKS�MUM YÜK TA�IMA KAPAS�TELER�,LAST�K ÇE��D� MÜ�TER�  TALEB�NE,�STE��NE  UYGUN ��RKET�M�Z TARAFINDAN TASARLANIR VE SEÇ�L�R