Yerli ve Elektrikli Araçlar
E Esnaf
Arac�n Genel �zellikleri

  • 100 km’de 90 kuru� yak�t tüketimi.
  • Max. H�z: 50 km/h. (max. h�z: 35 - 40 km/h olan modeli de bulunmaktad�r).
  • Max. T�rmanma Yetene�i: %35.
  • Araca özgün fren sistemi mevcuttur.
  • Standart prizden �arj olabilirlik.
  • Yedek �arj paketi ile 24 saat kullan�m.
  • Max. Fren Mesafesi: 2400 mm.
  • Bir dolu �ar ile max. 250 km mesafe katedebilir.
  • Bir Tam Ekstra H�zl� �arj Süresi: 3.5 - 4 saat.
  • Araca özgün kabin tasar�m� ile e�siz görü� alan�, araca  özgün �arj aleti, ön ve arka sinyaller, farlar,ön ve arka tamponlar, stoplar, korna, gösterge paneli, geri vites sinyali, led h�z göstergesi ayarlanabilir dikiz aynas�, akü seviye göstergesi, küllük, bardakl�k,  �s�tma sistemleri, emniyet ve araç elektri�i-elektroni�i sistemleri vb. özellikler bulunmaktad�r.

Not: Araç boyutlar�, bölüm ve k�s�mlar� tasar�m�, araç motoru, elektrik - elektronik sistemler, güç aktarma organlar�, �arj sistemi ve lastik çe�itleri vb. genel özellikler özel araç taleplerinde sektöre ve arac�n faaliyetine uygun �irketimiz taraf�ndan seçilir ve iste�e uygun araç dizayn� olu�turulur. Akabinde söz konusu arac�n �irket kalite ve standartlar�na uygun imalat, montaj çal��malar� gerçekle�tirilir.