Basında Biz
Semsis Dizayn Bas�n Haberleri...

KATILIM SA�LADI�IMIZ ORGAN�ZASYONLAR:


1.Teknogiri�im Sermayesi Deste�i Program�:


Sanayi ve Ticaret Bakanl��� taraf�ndan Ç�ra�an Saray�’nda 25 Haziran 2010, Cuma günü düzenlenen Teknogiri�im Sermayesi Deste�i Program�.

2.Yenilikçi  Ankara Proje Pazar�:


Ankara Kalk�nma Ajans� ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birli�i (TOBB) i�birli�inde 17 Aral�k 2011 tarihinde Ankara’da gerçekle�tirilen “Yenilikçi  Ankara Proje Pazar�” organizasyonu

.

3.TET Ar-Ge Proje Pazar�:


Ar-Ge projemiz,Türkiye'de ilk kez Elektrik, Elektronik ve Bili�im sektörlerinde  düzenlenen "TET Ar-Ge Proje Pazar�" etkinli�ine "Çevre ve Enerji Verimlili�i Uygulamalar�" katogorisinde sunuldu. TET Ar-Ge Proje Pazar�’na kat�lmaya hak kazanmak için 6 kategoride birbirinden de�erli çok proje sunuldu. Ar-Ge projemiz, etkinlikte sunulmak üzere proje de�erlendirme kurulu taraf�ndan  seçilen  111 proje den biri oldu.(ETK�NL��E KALAN PROJELER: http://www.tetprojepazari.org/.htmlx )

4.Birinci Makine ve Aksamlar� �malat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazar�:

 Ar-Ge projemiz,�stanbul  Haliç Kongre Merkezi’nde TÜB�TAK-TEYDEB, �stanbul Kalk�nma Ajans� ve T�M’in deste�i ile gerçekle�tirilecek olan"1.Makine ve Aksamlar� �malat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazar�"etkinli�ine kat�l�m sa�lam��t�r.
  Ar-Ge projemiz,Ulusal anlamda tüm illeri kapsayacak ilki düzenlenen"1.Makine ve Aksamlar� �malat Teknolojileri Ar-Ge Proje Pazar�"etkinli�ne,etkinlik de�erlendirme kurulunca" Sanayici" katogorisinde  etkinlikte sunulmak üzere seçilen 27 projeden biri olmaya ve ödül kategorisinde de�erlendirilmeye hak kazanm��t�r.( ETK�NL�K K�TABINDA YER ALACAK PROJELER:http://www.makineapp.com/tr/etkinlikte-kitabinda-yer-alacak-projeler,ETK�NL�KTE POSTER SUNUMU YAPILACAK OLAN PROJELER: http://www.makineapp.com/tr/etkinlikte-poster-sunumu-yapilacak-olan-projeler )

5.Teknogiri�im Zirvesi Program�:


29 Haziran 2012 Sheraton Otel-Ankara’da düzenlenen Teknogiri�im Zirvesi Program�.