Halı Yıkama Makinesi
M 12SL

 • Sabit tezgahl� olup,  sistem içerisinde on iki adet f�rça bulunan üst düzey mekanik siteme sahip bir ünite.Otomatik bas�nç, tarakl� sistem, f�rça bask� program�, sesli uyar� sistemi,su verici ünite, sensör, su oranlama program�, su bas�nçl� dip kaz�y�c� sistem, ar�za uyar� sistemi, kurutma program�,at�k havuzu, sesli uyar� sistemi gibi bir çok sistemimizin bir araya gelmesi sayesinde M 12 SL olu�mu�tur.
 • M 12 SL’ nin yapm�� oldu�u temizlikte mükemmel sonuçlara ula��lmas� ve dünya standartlar�nda olmas� yönünde Ar-Ge çal��malar� yap�lm��t�r.
 • Ar-Ge çal��malar�n�n sonunda elde edilen  ba�ar�l� sonuçlar ile dizayn edilmi�tir.
 • Alan tasarrufu sa�layan sistemimiz de ayarlanabilen hal� bask� kuvveti mevcuttur. Dokunmatik ekran� sayesinde otomatik olarak ayarlanabilir programlar mevcuttur.Su ve deterjan kontrolünüzü istedi�iniz oranlarla olu�turabilirsiniz.
 • Temizli�inizi en ekonomik ve en mükemmel yapmas� için programlanm�� sistemimiz,benzerlerinden farkl� olarak,hal� alt�nda ve üstünde mükemmel temizlik  sonuçlar� veren %60 oranla daha ekonomik ve uzun ömürlü sisteme sahiptir.
 • Yüksek vakumlu, vibrasyonlu su emi� sistemine sahiptir (kurutma).
 • Mühendislerimiz taraf�ndan tasarlanm�� olan M-SER�S� bütün konstrüksiyon ve mekanik sistemleri suya ve rutubete dayan�kl� olarak kromdan ve özel malzemeden tasarlanm��t�r.
 • At�k su makinenin alt havuzunda tek noktaya toplan�r ve makinenin etraf�nda temiz ve kirli su s�z�nt�s�n� önler.
 • Mühendislerimiz taraf�ndan gerçekle�tirilen mü�teri takip sistemi sayesinde, mü�terilerimiz ile irtibat sa�lan�r.
 • Mü�terinin istedi�i fonksiyonlar�, memnuniyetle kar��lamas� konusunda herhangi bir olumsuzluk söz konusu mu denetlenir.
 • E�er olumsuzluklar söz konusu ise ,en k�sa sürede teknik anlamda sorunlar çözüme ula��r.