Toz Alma Makinesi
S Serisi
  • Hal� dövücü güçlü titre�imlere, vibrasyona tabi tutulur. Vakum sistemi sayesinde hal�n�n dokusunun içinde bulunan tozlar,hal�n�n içerisine yerle�mi� olan minik kat� maddeler,hal� dibinde ve tüylerinde birikmi� olan çe�itli mikrop yuvalar� parçalan�r.
  • Yerle�mi� veya yap��arak kurumu� ve benzeri kirlerin  emilimini(güçlü vakum sistemi) sa�layarak at�k ünitesine aktar�m�n� sa�layan S serisi ,toz mikronu toplay�c� helezona, dijital otomatik panoya sahiptir( Vakum 5500m3/saat,Bant eni 2.700 mm).
  • Hal�n�n köklerinde yerle�mi�,yuvalanm�� güçlü kirler ve pislikler her türlü y�kamadan sonrada kalabilir,bazen y�kama sonras� hal� paketleme i�lemi s�ras�nda hal�n�n köklerinde yuvalanm��, birikmi� kirlerin anca ç�kt���n� ,hal�n�n tam y�kanmamas�na sebep oldu�unu veya akarken, ambalaja leke b�rak�rken… gibi olumsuzluklarla kar��la��lmamas� için. 
  • Hal�n�n dokusunun et kal�nl���na ve özelli�ine göre vibrasyon, dövücü sistemler ayarlan�r.
  • Daha seri,tam anlaml� temizlik ve  tasarruflu çal��malar yapmak için tasarlanm��t�r.
  • S serisinin hal�ya temas eden sistemleri tamamen krom metali malzemeden tasarlanm��t�r.
  • Toz mikronlar�n� dahi vakum yapan özel donan�ma sahip olan S serisi;  
  • Tozu ,çevreyi ve ortam� kirletmeden bütün toz mikronlar�n� özel tasarlanm�� su pulverize at�k ünitesine aktar�r.
  • Makinemizde olan bahsi geçmeyen di�er sistemlerimize de ürünlerimiz bölümündeki, ürün grafi�imizden takip edebilirsiniz.