Halı Yıkama Makinesi
U-2800 RX


KONSTUR�KS�YON S�STEM�

 • Su ile temas gerçekle�ebilecek sistemlerde, yüksek kalitede  krom metali kullan�lm��t�r.

 • Genel dizayn� ve di�er konstrüksiyon sistemleri tamamen rutubete,neme, korozyona kar�� direnç sa�layabilme ve üzerinde ya�,pas gibi olu�abilecek olumsuzluklar� ortadan kald�rmak için galvaniz kaplamal� olarak tasarlanm��t�r. 

 • 2800(mm) geni�li�inde Halı Yıkama kapasitelidir.


FIRÇA ÜN�TES�
 • F�rça say�s� 4 adettir.F�rça tüyleri  yatmama özelli�ini korumas� için f�rça dönü� yönleri,2 li tersi yönü(ürünlerimizde kendi Ar-Ge çal��malar�m�z ile kendi kalitemizi olu�turdu�umuzun bir ba�ka kan�t�) ile  mükemmel �ekilde programlanm��t�r.
 • Hem görüntüsü ile fark yaratan ilginç tasar�mlar�m�z,özellikleri yönünden farkl� olmas�yla sundu�u ayr� kalitede temizli�i ile bunu garantilemektedir.
.
FIRÇA TA�IYICI ÜN�TE
 • Hal�n�n et kal�nl���na ve özeli�ine göre f�rçalara özel bask� ayar sistemi tasarlanm��t�r(Dijital otomatik ayarl�).

SU VER�C� ÜN�TE
 • Çok noktal�, ön arkal� f�rçalar�n dönü�ü yönüne göredir.

 • On iki ayr�  noktadan verilir ve dijital otomatik programlan�r,sistemin daha tasarruflu olmas�na etken oldu�u gibi y�kamada da  etkilidir.


DETERJAN VER�C� ÜN�TE
 • Her f�rçan�n önemli noktas�na (1,5 mm )çap�nda su kar���m� deterjan verici tasarlam��t�r.

ELEKTRON�K DONANIMI
 • Dijital programlar�m�z,elektronik sistemlerimiz ve bu alanda ki özgün çal��malar�m�z ile olu�an elektronik donan�m�m�z,çal��ma ortam� dikkate al�narak gerekli testler ve Ar-Ge çal��malar�n�n sonunda dünya standartlar�na uygun olmas� yönünde mühendislerimiz taraf�ndan dizayn edilmi�tir.

 • Ar�za  meydana geldi�inde veya program bitiminde sesli uyar� sistemimiz ile uyar�lar verilecek �ekilde programlanm��t�r elektronik sistemimiz.

 •  Sensörlerimiz sayesinde daha seri ve tasarruflu çal��malar yapmak mümkün.

 • Bahsi geçmeyen sistemlerin makinelerimiz üzerinde da��l�m�na ürünlerimiz bölümündeki, ürün grafi�imizden takip edebilirsiniz.


SIYIRMA ÜN�TES�
 •  Dijital otomatik programlar, hal�n�n üst yüzeyine ve dokusuna bask� yaparak suyu s�y�rma amaçl� kullan�r.