Halı Yıkama Makinesi
U-2800 RXZ


KONSTUR�KS�YON S�STEM�

 • Genel dizayn� ve di�er konstrüksiyon sistemleri tamamen rutubete,neme, korozyona kar�� direnç sa�layabilme ve üzerinde ya�,pas gibi olu�abilecek olumsuzluklar� ortadan kald�rmak için galvaniz kaplamal� olarak tasarlanm��t�r.
 • Krom metalinin özel kalitede seçimleri ile de olu�abilecek olumsuzluklar� minimuma indirmeyi amaçlad�k.
 • 2800(mm) geni�li�inde Halı Yıkama kapasitelidir.

FIR�A �N�TES�
 • F�rça say�s� dört adettir.Tek motora akuple edilmi�tir.Tamir ve parça de�i�imine uygun tasarlanm��t�r.
 • F�rçalar�n tüyleri yatmama özelli�ini korumas� için ters dönü� yönleri programlanm��t�r. (2si sa�a 2 sola ve tersine çal���r).

FIR�A TA�IYICI �N�TE
 • Hal�n�n et kal�nl���na ve özeli�ine göre f�rçalara özel bask� ayar sistemi tasarlanm��t�r(Dijital otomatik).

SU VER�C� �N�TE
 •   Çok noktal� (önlü arkal�) f�rçalar�n dönü� yönüne göre ,on iki noktadan su verilir (dijital otomatik).

DETERJAN VER�C� �N�TE
 •  Her f�rçan�n önemli noktas�na( 1,5 mm) çap�nda su kar���m� deterjan verici özel olarak tasarlanm��t�r.

ELEKTRON�K DONANIMI
 •  Dijital programlanan neme ve suya dayan�kl� olarak, dünya standartlar�na uygun olarak tasarlanm��t�r.
 • Ar�za meydana geldi�inde veya program biti�inde sesli uyar� sistemi bulunmaktad�r.

SIYIRMA �N�TES�
 •  Dijital otomatik programlar hal�n�n üzerinde dokusuna bask� yaparak,suyu s�y�rma amaçl� kullan�r.

SU BASIN�LI KAZIYICI �N�TE
 •  

  Dijital otomatik tazyikli kaz�y�c� ,hal�n�n et kal�nl���na ve özelli�ine göre bas�nç ayarl� olup,hal� dokusunun dip noktas�nda kalan mikronlar� dahi temizleme özelli�ine sahiptir.